Thông tin mời thầu

 Bệnh viện Cai Lậy thông báo mời thầu gói thuốc GENERIC

 Thông báo mời thầu gói mua sắm máy điều hòa nhiệt độ

 Theo thông báo số 107/TB-BV ngày 26 tháng 01 năm 2018 cảu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy về việc thông báo mời thầu gói thầu: "Mua hiện vật cấp độc hại hiện vật cho cán bộ, viên chức từ tháng 01/2018 đến tháng 03/2018" (kèm theo thông báo mời thầu)

 Mời thầu thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp