Thông tin mời thầu

 Thông báo mời thầu gói mua sắm máy điều hòa nhiệt độ

 Theo thông báo số 107/TB-BV ngày 26 tháng 01 năm 2018 cảu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy về việc thông báo mời thầu gói thầu: "Mua hiện vật cấp độc hại hiện vật cho cán bộ, viên chức từ tháng 01/2018 đến tháng 03/2018" (kèm theo thông báo mời thầu)

 Mời thầu thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp