Bảng giá dịch vụ y tế

 Công khai  Bảng giá 1924 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng đối với người   bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT. Áp dụng từ ngày 15/12/2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế

Cập nhật ngày 31 tháng 10 năm 2015
Ban hành kem theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính