Thông báo
Bảng giá 1916 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ BHYT theo thông tư số 15/2018/TT-BYT áp dụng từ ngày 15/07/2018

 

     Công khai bảng giá 1916 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ BHYT theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT áp dụng từ ngày 15 tháng 7 năm 2018, Thông tư  15/2018/TT-BYT thay thế Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC.
     Thông tư 02/2017/TT-BYT thay thế Thông tư 03/2006/TTLT_BYT-BTC-BLĐTBXH, Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC

Thông tư 15      Nội dung chi tiết 

Thông tư 02    Nôi dung chi tiết

Bài viết cùng chủ đề