Bảng giá dịch vụ y tế
Bảng giá theo Quyết định 2567 của UBND Tỉnh Tiền Giang
Ban hành kem theo Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt giá thu một phần viện phí theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006

Xem nội dung chi tiết:

     Phần 1 (Kèm Quyết định)
     Phần 2

Bài viết cùng chủ đề