Bảng giá dịch vụ y tế
Bảng giá theo Quyết định 2228 của UBND Tỉnh Tiền Giang
Ban hành kem theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính

Xem nội dung chi tiết:

   Quyết định 2228/QĐ-UBND
   Biểu 01
   Biểu 02
   Biểu 03

 

Bài viết cùng chủ đề