Bạn có hài lòng tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ CB, VC Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy không ?
Không (1128 phiếu - 4%)
(27056 phiếu - 96%)