Bạn có hài lòng tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ CB, VC Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy không ?
Không (1122 phiếu - 3.98%)
(27050 phiếu - 96.02%)