Bạn có hài lòng tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ CB, VC Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy không ?
Không (1082 phiếu - 3.85%)
(27042 phiếu - 96.15%)