Bạn có hài lòng tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ CB, VC Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy không ?
Không (1149 phiếu - 4.07%)
(27065 phiếu - 95.93%)