Giới thiệu
Ban giám đốc

LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

Bác sĩ CKI PHAN THANH TÙNG
Sinh năm: 1945
Quê quán: xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Thầy thuốc Ưu tú
Giám đốc (1994 – 2005)

 

                                    

Bác sĩ CKI NGUYỄN VĂN YẾT
Sinh năm: 1954
Quê quán: xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Thầy thuốc Ưu tú
Phó Giám đốc (1994 – 2005) và (2007 – 06/2014)
 

 

Bác sĩ CKI NGUYỄN THỊ PHIẾU
Sinh năm: 1958
Quê quán: phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Phó Giám đốc (1999 – 12/2014)
 

 

Bác sĩ CKII NGUYỄN THANH LINH
Sinh năm: 1965
Quê quán: xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy,tỉnh Tiền Giang
Giám đốc (2005 – 2010)
 

 

Bác sĩ CKII NGUYỄN VĂN NGƯU
Sinh năm: 1964
Quê quán: xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Giám đốc (2011 đến nay)
Điện thoại: 0913.721138
Email: nguyenvannguu@tiengiang.gov.vn
 

 

Bác sĩ CKI ĐẶNG VĂN HÙNG
Sinh năm: 1963
Quê quán: xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Phó Giám đốc (2011 – 4/2014)
 

 

Dược sĩ CKII NGUYỄN VĂN TRẠNG
Sinh năm: 1964
Quê quán: xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Phó Giám đốc (01/2014 đến nay)
Điện thoại: 0969.221234
Email: nguyenvantrang@tiengiang.gov.vn

 

 

Bác sĩ CKI NGUYỄN VĂN LUẬN
Sinh năm: 1964
Quê quán: xã Phú Quí, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Phó Giám đốc (8/2014 đến nay)
Điện thoại: 0983.990253
Email: nguyenvanluan@tiengiang.gov.vn

 


 Bác sĩ CKI LÊ VĂN ĐỈNH
Sinh năm: 1966
Quê quán: xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Phó Giám đốc (8/2014 đến nay)
Điện thoại: 0946.194909
Email: lvandinh@tiengiang.gov.vn