Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN

A. GIỚI THIỆU:
- CĐCS Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy thành lập vào năm 1995 trên cơ sở chi tách Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy thành 2 đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, Trung tâm Y tế Huyện Cai Lậy theo quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 03/12/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
- CĐCS Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy trực thuộc Công đoàn Ngành Y tế Tiền Giang.
- Hơn 20 năm qua, trải qua 07 kỳ đại hội đến nay, do nhu cầu chức năng từng thời điểm của Công đoàn quy định mà tổ chức bộ máy của CĐCS có thay đổi phù hợp, duy trì hoạt động đạt hiệu quả cao, không ngừng trưởng thành, khẳng định được vị trí của mình trong các mặt công tác của Ngành và đưa CĐCS ngày một phát triển vững chắc.
B. TỔ CHỨC:
1. BAN THƯỜNG VỤ:

   
   Nguyễn Văn Luận
Chủ tịch
   
 Đặng Văn Bình
P. Chủ tịch
 Nguyễn Thị Tuyết Sương
P. Chủ tịch
 Lê Thị Tạng
UV. TV

 

2. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:

 Nguyễn Thị Diễm
UV.BCH
 Phan Thị Kiều Tiên
UV.BCH
 Nguyễn Thị
Kim Hoàng
UV.BCH
 Kiều Thị
Kim Nga
UV.BCH
 Nguyễn Thị Hạnh
UV.BCH

 Phạm Văn Tơ
UV.BCH
 
 Lê Văn Sáu
UV.BCH
Châu Văn Son
UV.BCH
 Trương Thị Kim Chi
UV.BCH

  3.TỔ CÔNG ĐOÀN: 18 tổ
4.SỐ LƯỢNG CÔNG ĐOÀN VIÊN: 427 CĐV. 
C. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
4. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

D. HOẠT ĐỘNG:


HỘI THI RỬA TAY NHANH NĂM 2015HỌP MẶT NGÀY 20/10/2014HỘI THI TRANG PHỤC ÁO DÀI


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TẶNG QUÀ
NHÂN NGÀY THẦY THUỐC


BÓNG ĐÁ MINI NỮ


HỘI THI QUI TẮT ỨNG XỬGIẢI NHẤT BÓNG ĐÁ MINI DO LĐLĐ THỊ XÃ CAI LẬY TỔ CHỨCLỄ BÀN GIAO MAI ẤM CÔNG ĐOÀN
CHO CHỊ NGUYỄN THỊ LÀNH


YS. ĐẶNG VĂN BÌNH