Giới thiệu

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Trưởng phòng
CN Nguyễn Văn Tiết

 
Phò phòng
CN Nguyễn Thị Bảy
Phó phòng
DS Huỳnh Văn Kết
 

- Tiền thân của phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ là tổ Hành chính, tổ Tổ chức sau đó là phòng Tổ chức – Hành chính. Từ tháng 12 năm 1994 khi thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy thì thành lập phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ.

- Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ có vị trí là phòng nghiệp vụ, có chức năng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo bệnh viện tổ chức thực hiện trong lĩnh vực hành chính, quản trị, công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ của đơn vị.

- Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, phòng được cơ cấu 5 bộ phận:
            + Văn phòng
            + Đội Bảo vệ
            + Tổ điện nước
            + Tổ Công xa
            + Tổ Tạp vụ

- Bộ máy lãnh đạo gồm: 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng

- Tổng số cán bộ, viên chức: 28, trong đó:
              + Đại học: 07
              + Cao đẳng: 01
              + Trung cấp: 03
              + Sơ cấp: 02
              + Khác: 15

- Về lĩnh vực Hành chính quản trị từng bước được hoàn thiện, tương đối nề nếp đảm bảo nhu cầu hoạt động khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho nhân dân khi đến khám chữa bệnh.

- Về lĩnh vực tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực ngày càng phát triển tương đối toàn diện, nếu như ngày mới thành lập bệnh viện chỉ có 10 khoa, phòng với 123 biên chế trong đó chỉ có 01 bác sĩ có trình độ sau đại học và 31 đại học thì nay phát triển thêm 10 khoa, phòng, tuyển dụng thêm 304 biên chế, trình độ Thầy thuốc và nhân viên y tế cũng nâng lên rõ rệt, cụ thể hiện có 126 viên chức có trình độ đại học, trong đó có 32 trình độ sau đại học, 100% lãnh đạo khoa, phòng đều có trình độ đại học và sau đại học. Qua 20 năm hình thành và phát triển, phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc Bệnh viện đề ra các chủ trương, giải pháp đồng bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao qua từng giai đoạn, Bệnh viện được Nhà nước, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và địa phương tặng các phần thưởng cao quý.

- Trong những năm tới, tập thể phòng sẽ nổ lực nhiều hơn nữa, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và không ngừng đổi mới phong cách phục vụ nhân dân; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giao, trong đó ra sức củng cố, kiện toàn khoa, phòng vững mạnh, trong sạch; có đội ngũ thầy thuốc và nhân viên phục vụ có tâm, có tài, có ý thức trách nhiệm cao, phục vụ đắc lực vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, phục vụ đắc lực thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  CN. NGUYỄN VĂN TIẾT