Giới thiệu

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


           Địa chỉ: tầng trệt - tòa nhà số 2
           Điện thoại: 0733.826234
           Địa chỉ thư điện tử: bvcl.phongkhth@gmail.com

1. Chức năng, nhiệm vụ
    a. Chức năng
          - Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về: kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện; tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.
   b. Nhiệm vụ
          - Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện hoạt động của Bệnh viện.
          - Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
          - Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
          - Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
          - Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
          - Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
          - Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.
          - Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.
          - Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
          - Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
          - Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.


2. Tổ chức
          Hiện tại phòng gồm có các bộ phận sau:
           - Điều trị
          -  Thống kê
          - Tổ Công nghệ thông tin
          - Tổ Trang thiết bị y tế
          - Tổ Hồ sơ bệnh án
 

3. Nhân sự
          Tổng số nhân viên: 16 người, trong đó:
          - Trưởng phòng: Thạc sĩ bác sĩ Trần Văn Huyền
          -  Phó phòng: Bác sĩ chuyên khoa I Trần Văn Phước
          - 14 nhân viên
          Về trình độ:
          - Sau đại học: 02 (01 thạc sĩ, 01chuyên khoa I)
          - Đại học: 08 (01 bác sĩ, 01 dược sĩ, 05 kỹ sư công nghệ thông tin, 01 Kỹ sư điện).
          - Cao đẳng: 01 ( cử nhân thiết bị y tế )
          - Trung học: 05 (04 điều dưỡng, 01 y sĩ )
 

4. Thành tích đạt được
          Giấy khen tập thể phòng Kế hoạch tổng hợp đạt thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2007 – 2010.

DS Mai Thi