Giới thiệu

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


A. GIỚI THIỆU
          Phòng Tài chính kế toán là phòng chức năng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện; tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc toàn bộ các hoạt động về tài chính, kế toán của bệnh viện.
Qua hơn 20 năm hình thành, xây dựng và phát triển. Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng hiện nay là 22 người, trong đó viên chức có trình độ đại học trên 50%; đảng viên trên 45%; được phân công công việc theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp vị trí việc làm, năng lực, sở trường của từng người.
          Trưởng phòng là: Cử nhân Lê Văn Thanh. (Giai đoạn 1993 – 2015)
          Địa chỉ: Tầng trệt – Khu nhà Hành chính – Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy.
          Điện thoại: 0733 820 074. Điện thoại nội bộ: 111

B. HOẠT ĐỘNG
    I. Chức năng và nhiệm vụ

      1. Chức năng:

          - Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về tài chính, kế toán của bệnh viện.
          - Tham mưu cho Giám đốc trong việc tìm kiếm, điều hành, cân đối và sử dụng các nguồn kinh phí, đáp ứng cho các hoạt động bệnh viện một cách hiệu quả, tiết kiệm và đúng pháp luật.
       2. Nhiệm vụ:
          - Lập dự toán ngân sách, phương án tự chủ tài chính, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.
          - Tổ chức công tác hạch toán, kế toán; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán; đảm báo thu chi đúng nguyên tắc, đúng chính sách, chế độ hiện hành;
          - Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo quyết toán; tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tài chính; kiểm kê tài sản - vật tư, các nghiệp vụ kế toán chính xác kịp thời, đúng tiến độ.
          - Tham mưu xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Quy chế chi tiêu nội bộ để thông qua Hội nghị CBVC và đưa vào thực hiện.
          - Tham mưu xây dựng các đề án xã hội hóa, kế hoạch để phát triển nguồn thu cho đơn vị trong khuôn khổ pháp luật cho phép.
          - Phối hợp với các bộ phận chức năng tổ chức công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động có sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của đơn vị; thực hiện công khai tài chính, tài sản theo đúng quy định.
          - Phân công, tổ chức bộ máy kế toán hoạt động có hiệu quả, tuân thủ pháp luật; bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

   II. Nhân lực
          Tổng số viên chức của Phòng Tài chính kế toán là: 22 người, trong đó: 19 nữ, 03 nam.
          Về trình độ các kế toán viên:
          - Đại học: 13
          - Cao đẳng: 02
          - Trung cấp: 06
          - Sơ cấp: 01

   III. Cơ cấu tổ chức
           Bộ phận tài chính kế toán:
          Bộ phận tài chính kế toán có 8 kế toán viên, phụ trách các phần hành kế toán như sau:
          - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT;
          - Phó phòng kiêm kế toán tổng hợp;
          - Kế toán thanh toán;
          - Kế toán lao động tiền lương;
          - Kế toán vật tư, tài sản cố định;
          - Kế toán dược;
          - Kế toán biên lai ấn chỉ, giao dịch ngân hàng, kho bạc;
          - Thủ quỹ;
          Bộ phận thu viện phí có 14 kế toán viên, được bố trí thành 03 điểm thu viện phí để tạo sự thuận tiện và giảm thời gian chờ đợi của khách hàng.
Việc phân công chức năng, nhiệm vụ các thành viên trong phòng TCKT được thực hiện bằng văn bản để đảm bảo tính pháp lý và công khai, minh bạch cho các thành viên biết để phối hợp thực hiện.

   IV. Thành tích đã đạt được
          - Với phương chăm cũng như slogan của phòng là: “Trung thực, trách nhiệm và chính xác”, trong nhiều năm qua, Phòng TCKT đã đạt được nhiều thành tích trong quá trình hoạt động của mình. Nhiều năm liền đạt tập thể lao động tiên tiến, mọi thành viên đều hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên được khen tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen các loại.
          - Bằng ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong công tác, Phòng TCKT đã xây dựng được một ê kíp làm việc năng động, hiệu quả và truyền thống đoàn kết gắn bó, tương thân tương ái, giúp nhau cùng tiến bộ. Từ đó giúp đơn vị được Sở Y tế và Ngành tài chính cấp trên đánh giá là đơn vị vững mạnh về công tác quản lý kinh tế y tế./.

V. Định hướng phát triển trong thời gian tới.
          - Hoàn chỉnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các phần hành kế toán.
          - Xây dựng hoàn chỉnh các quy trình kế toán, Quy chế quản lý, sử sụng tài sản nhà nước; Quy chế công khai; Quy chế chi tiêu nội bộ…thực hiện công khai các quy chế để CBVC biết và thực hiện thống nhất.
          - Phấn đấu tham gia học tập về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ các kế toán viên; đảm bảo có tâm, có tầm để hoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

CN Lê Văn Thanh